Verhuurvoorwaarden zonnehemels/-banken en lichttherapeutische apparaten

 

1De huurprijs dient op de afleverdatum contant te worden voldaan. Bestaande klanten kunnen in overleg  betalen bij het ophalen.
De huurder wordt geacht het gehuurde apparaat in goede staat te hebben ontvangen. De verhuur­der wordt geacht het gehuurde apparaat in goede staat te hebben afgeleverd. Bij aflevering dient huurder het gehuurde apparaat op gebreken of beschadigingen te controleren. Indien een gebrek of beschadiging wordt geconstateerd, zal verhuurder een door hem opgemaakte  en ondertekende lijst aan de huurder afgeven ter vrijwaring op de aangegeven punten.
2De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan het gehuurde apparaat en zal zowel de repa­ratiekosten als de noodzakelijke vervanging van bescha­digde onderdelen vergoeden. De huurder dient bij het einde van de huurperiode eventuele schade, storingen en gebreken aan de verhuurder te melden.
3De vervanging van UV-lampen welke door normale slijtage defect raken is voor rekening van de verhuurder. Hieron­der wordt niet begrepen breukschade.
4De in artikel 3 en 4 bedoelde kosten zullen middels een afzonderlijke factuur in rekening worden gebracht en dienen binnen 10 dagen na dagtekening van de factuur te worden voldaan.
5De huurder zal als een goed beheerder de door hem/haar gehuurde zonnehemel c.q. lichttherapeutische toestel gebruiken, verzorgen, onderhouden en schoonmaken (stofvrij houden). Het bijgeleverde hoeslaken en kussensloop wordt door de verhuurder gereinigd.
6De gebruiksaanwijzing bij het gehuurde apparaat wordt gedurende de huurperiode aan de huurder ter hand gesteld. De huurder wordt geacht van de gebruiksaanwijzing volledig kennis te ­nemen en bij het gebruik van het gehuurde apparaat daarnaar te handelen.
7Bij voortijdige beëindiging van de huurperiode wordt géén restitutie van de huursom verleend.
8Bij annulering uiterlijk één week voor aanvang van de huurperiode is de huurder een bedrag van €  25,– wegens annuleringskosten verschuldigd.
9Bij annulering minder dan één week voor aanvang van de huurperiode is de huurder de volledige huursom verschuldigd Tenzij er een nieuwe verhuur datum vastgelegd wordt.
10Verlenging van de huurperiode is in onderling overleg mogelijk, tenzij de verhuurder de zonnehemel c.q. zonnebank reeds voor een aansluitende periode heeft verhuurd. Verlenging van de huurperiode is slechts mogelijk per periode van 7 dagen.
11De huurder is gerechtigd het gehuurde apparaat tezamen met zijn/haar gezinsleden te gebruiken. Indien geconstateerd wordt dat sprake is van een gebruik met meer dan vier personen, wordt de huurprijs hierna aangepast.. De nabetaling dient op de inleverdatum contant te worden voldaan.
Het is de huurder niet toegestaan om het gehuurde apparaat tegen betaling ter beschikking te stellen van derden.
12Op de overeengekomen tijdstippen voor het afleveren en ophalen van het gehuurde apparaat dient de huurder dan wel een van zijn huisgenoten aanwezig te zijn. Bij afwezigheid van de huurder of een van zijn huisgenoten wordt middels een factuur een huurtermijn van 7 dagen in rekening gebracht. Deze factuur dient binnen 10 dagen te worden voldaan. Ter kennisgeving dat men aanwezig is geweest voor ophalen is een duidelijk formulier achter gelaten.
13De Saunaspecialist heeft het recht om de verhuring zonder opgaaf van redenen te weigeren. Cliënt is in dat geval geen enkele vergoeding verschuldigd.
14De Saunaspecialist geeft uitdrukkelijk geen bruiningsgarantie c.q resultaat garantie daar de bruiningsgraad c.q. werking afhankelijk is van het huidtype van cliënt. Cliënt heeft dan ook geen mogelijkheid om Sol de Luxe hierop aan te spreken.
15SlotbepalingHet Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten.

 

Ondergetekende verklaart bovenstaande zijnde artikel 1 tot en met artikel 16 geheel gelezen te hebben.

Ondergetekende verklaart hier mee dan ook volledig met deze artikelen 1 tot en met 16 akkoord te zijn.

 

 

Naam:………………………………………………………….

 

Functie:………………………………………………………..

 

Bedrijf:…………………………………………………………

 

Datum:…………………………………………………………

 

Plaats:………………………………………………………….

 

Bedrijfs stempel:………………………

[button btntext=”Contact opnemen” btnlink=”/contact/” style=”style1″]